پله برقی 30 درجه

مشخصات فنی

پله برقی AKO با زاویه 30 درجه قابلیت نصب تا ارتفاع 9000 میلیمتر را دارا می باشد. این نوع پله برقی بدون محدودیت در نوع محل نصب در پروژه های مختلف دارای فضای سرپوشیده (Indoor Escalator) ، فضای نیمه باز (Semi Outdoor Escalator) و فضای کاملا باز (Outdoor Escalator) قابل اجرا می باشد. مشخصات و چیدمان فنی پله برقی 30 درجه به شرح زیر می باشد.

پله برقی 30 درجه

ارتفاع پله برقی (HE)

ارتفاع پله برقی تفاوت بین دو سطح طبقه ساختمان است که از سطح تمام شده طبقه پایین تا سطح تمام شده طبقه فوقانی محاسبه می شود.

پله برقی 30 درجه

زاویه پله برقی (A)

زاویه پله برقی می تواند 30 یا 35 درجه باشد. بدیهی است که پله برقی های 35 درجه در مقایسه با 30 درجه به طول افقی کمتری نیاز دارند. توجه داشته باشید که طبق استانداردها، برای ارتفاعات بیش از 6 متر، فقط می توان زاویه 30 درجه را انتخاب کرد.

پله برقی 30 درجه

دهانه سقف (CO)

برای نصب پله برقی باید در طبقه فوقانی دهانه ای با عرض و طول مناسب در نظر گرفته شود. عرض دهانه برابر با کل عرض پله برقی(ها) است و طول دهانه باید به گونه ای طراحی شود که ارتفاع عمودی بین سطح آج پله ها در زیر سقف موجود هرگز کمتر از 2.30 متر نباشد. این ارتفاع عمودی باید در نظر گرفته شود تا فضای سر ایمن برای مسافران فراهم شود.

توجه: برای محاسبه طول دهانه سقف، ضخامت طبقه بالایی لازم است.

پله برقی 30 درجه

عرض پله برقی (WO)

برای نصب پله برقی باید گودالی با عرض و طول مناسب در طبقه پایین در نظر گرفته شود. عرض چاه برابر با کل عرض پله برقی(ها) است و طول آن باید به گونه ای طراحی شود که قسمت پایینی خرپا بتواند در زیر سطح طبقه پایین قرار گیرد. در نتیجه، صفحه کف پله برقی هم سطح با سطح تمام شده طبقه پایین خواهد بود.

پله برقی 30 درجه

Technical layout 30°

پله برقی 30 درجه

عرض پله برقی (W)

عرض پله های پله برقی استاندارد به سه دسته 600 میلی متر، 800 میلی متر و 1000 میلی متر تقسیم می شوند. عرض کل دستگاه (W1) مربوط به هر یک از عرض پله ها به ترتیب 1150 میلی متر، 1350 میلی متر و 1550 میلی متر و کل عرض گودال ساختمانی (W1+100) مربوط به هر یک از عرض پله ها به ترتیب 1250 میلی متر، 1450 میلی متر و 1650 میلی متر می باشد.

پله برقی 30 درجه

طول افقی پله برقی (TG)

طول افقی بر اساس ارتفاع ارتفاع پس از انتخاب زاویه مناسب مطابق با فرمول برای هر زاویه تعیین می شود. طول افقی برابر است با فاصله بین دو تیر ساختمانی که در طبقات پایین و بالا قرار دارند.

پله برقی 30 درجه

تعداد پله های افقی

برای ایمنی مسافران باید تعدادی پله افقی در ورودی و خروجی هر پله برقی وجود داشته باشد. این امر به کاربران این امکان را می دهد که با قرار دادن پاهای خود بر روی سطح افقی مناسب، تعادل خود را هنگام ورود و خروج از پله برقی تثبیت و حفظ کنند. حداقل پله های افقی لازم در ورودی و خروجی هر پله برقی باید 2 و حداکثر 4 باشد.

پله برقی 30 درجه

تیر کمکی (تکیه گاه میانی)

برای پله‌های برقی با ارتفاع بیش از 6 متر، برای جلوگیری از کمانش در بخش میانی پله برقی، باید تکیه‌گاه میانی در نظر گرفته شود.

پله برقی 30 درجه

سرعت نامی پله برقی

طبق استاندارد EN 115-1:2017، سرعت نامی برای پله برقی با زاویه شیب 30 درجه نباید از 0.75 متر بر ثانیه تجاوز کند. از سوی دیگر، برای پله برقی با زاویه شیب 35 درجه، سرعت اسمی نباید بیش از 0.5 متر بر ثانیه باشد. متداول ترین سرعت اسمی برای پله برقی های تجاری با هر دو زاویه شیب 30 و 35، 0.5 متر بر ثانیه است و در زیرساخت هایی با زاویه شیب 30 درجه، سرعت اسمی می تواند تا 0.65 متر بر ثانیه منحرف شود.

پله برقی 30 درجه

بارهای وارد بر سازه ساختمان

بارهایی که پله برقی بر سازه ساختمان وارد می کند عبارتند از مجموع بار حاصل از وزن پله برقی، بار زنده و بار دینامیکی به همراه یک ضریب ایمنی محاسبه شده که به کل بار اضافه می شود. نتیجه نهایی حداکثر در 3 مکان اعمال می شود. دو بار اصلی (RA – RB) بر روی تیرهای ساختمانی طراحی شده در طبقات بالا و پایین اعمال می شود. برای پله‌های برقی با ارتفاع بیش از 6 متر، برای جلوگیری از کمانش در بخش میانی، باید تکیه‌گاه میانی در نظر گرفته شود. بار سوم (RC) روی تکیه گاه میانی اعمال می شود.

انواع پله برقی AKO

بر اساس زاویه

پله برقی AKO بر اساس محل نصب به سه دسته پله برقی نصب شده در محیط سرپوشیده (Indoor Escalator) ، پله برقی نصب شده در فضای نیمه باز (Semi Outdoor Escalator) و پله برقی نصب شده در فضای کاملا باز (Outdoor Escalator) دسته بندی می گردد. در جدول زیر مشخصات عمومی هر مدل قرار دارد. برای اطلاع از مشخصات فنی کامل هر مدل، بر روی اطلاعات بیشتر در پایین جدول کلیک کنید.
9000mmMaximum rise
30°Inclination
0.5Rated speed (m/s)
VVVF inverterControl system
4500 , 6750 , 9000Capacity (pers/hr)