یک قدم جلوتر

مشخصات فنی

پیاده روی متحرک زاویه دار AKO قابلیت نصب تا طول 48000 میلیمتر را دارا می باشد. این نوع پیاده روی متحرک بدون محدودیت در نوع محل نصب در پروژه های مختلف دارای فضای سرپوشیده (Indoor Moving Walk) ، فضای نیمه باز (Semi Outdoor Moving Walk) و فضای کاملا باز (Outdoor Moving Walk) قابل اجرا می باشد. مشخصات و چیدمان فنی پیاده روی متحرک زاویه دار به شرح زیر می باشد.

یک قدم جلوتر

طول افقی

طول افقی برابر است با فاصله بین ابتدای پاخور پیاده روی متحرک در نقطه شروع و انتهای پاخور در نقطه پایان پیاده روی متحرک ، که بر اساس نیاز پروژه طراحی و اجرا میگردد. طول افقی بر اساس شرایط پروژه و درخواست پس از تعیین نقطه شروع ، نقطه پایان و زاویه مناسب مطابق با فرمول برای هر زاویه تعیین می شود.

یک قدم جلوتر

زاویه پیاده روی متحرک

زاویه پیاده روی متحرک زاویه دار می تواند 10 ، 11 و 12 درجه باشد. این نوع پیاده روی متحرک به منظور جابجایی مسافران در فواصل طولانی مورد استفاده قرار میگیرد.

یک قدم جلوتر

دهانه و ارتفاع سقف

برای نصب پیاده روی متحرک زاویه دار باید در طبقه فوقانی دهانه ای با عرض و طول مناسب در نظر گرفته شود. عرض دهانه برابر با کل عرض پیاده روی متحرک زاویه دار است و طول دهانه باید به گونه ای طراحی شود که ارتفاع عمودی بین سطح پالت ها و سقف موجود هرگز کمتر از 2.30 متر نباشد. این ارتفاع عمودی باید در نظر گرفته شود تا فضای سر ایمن برای مسافران فراهم شود.

توجه: برای محاسبه طول دهانه سقف، ضخامت طبقه بالایی لازم است.

طراحی به سبک شما

دهانه چاله

برای نصب پیاده روی متحرک زاویه دار باید گودالی با عرض و طول مناسب در طبقه پایین در نظر گرفته شود. عرض چاه برابر با کل عرض پیاده روی متحرک زاویه دار است و طول آن باید به گونه ای طراحی شود که قسمت پایینی خرپا بتواند در زیر سطح طبقه پایین قرار گیرد. در نتیجه، صفحه کف پیاده روی متحرک هم سطح با سطح تمام شده طبقه پایین خواهد بود.

یک قدم جلوتر

عرض پیاده روی متحرک

عرض پیاده روی متحرک زاویه دار AKO 1000 میلی متر می باشد. عرض کل دستگاه (W5)  1550 میلی متر و کل عرض گودال ساختمانی (W5+40) 1590 میلی متر می باشد.

یک قدم جلوتر

تیر کمکی (تکیه گاه میانی)

برای پیاده روی متحرک با طول افقی بلند، باید طبق محاسبات بر اساس طول و بار وارده، تکیه گاه میانی در نظر گرفته شود تا از کمانش در قسمت میانی جلوگیری شود.

طراحی به سبک شما

سرعت نامی پیاده روی متحرک

طبق استاندارد EN 115-1:2017، سرعت نامی یک پیاده روی متحرک با زاویه شیب بیشتر از 6 درجه نباید از 0.5 متر بر ثانیه تجاوز کند. سرعت نامی توصیه شده برای پیاده روی متحرک زاویه دار 0.5 متر بر ثانیه است، به خصوص در جایی که گاری های بار در مسیرهای متحرک حمل می شوند.

طراحی به سبک شما

بارهای وارد بر سازه ساختمان

بارهایی که پیاده روی متحرک بر سازه ساختمان وارد می کند عبارتند از مجموع بار حاصل از وزن پیاده روی متحرک ، بار زنده و بار دینامیکی به همراه یک ضریب ایمنی محاسبه شده که به کل بار اضافه می شود. نتیجه نهایی حداکثر در 4 مکان اعمال می شود. دو بار اصلی (R1 – R2) بر روی تیرهای ساختمانی طراحی شده در ابتدا و انتهای مسیر اعمال می شود. برای پیاده روی متحرک با طول زیاد، باید بر اساس محاسابات n تکیه گاه میانی در نظر گرفته شود تا از کمانش در قسمت میانی جلوگیری شود. این بارها (Rn) روی تکیه گاه های میانی اعمال می شود.

انواع پیاده روی متحرک AKO

بر اساس زاویه

طبق استاندارد پیاده روی متحرک در دو نوع کاملا افقی و زاویه دار تولید می گردد. زاویه پیاده روی متحرک می تواند 10 ، 11 و 12 درجه باشد. طبق استاندارد اروپایی UNI EN 115 (قوانین ایمنی برای ساخت و نصب پله برقی ها و راهروهای متحرک) دستورالعمل 98/37/CE زاویه شیب پیاده روی متحرک نباید از 12 درجه تجاوز کند.
در جدول زیر مشخصات عمومی پیاده روی متحرک AKO (کاملا افقی و زاویه دار) قرار دارد. برای اطلاع از مشخصات فنی کامل هر مدل ، بر روی اطلاعات بیشتر در پایین جدول کلیک کنید.
9000mmMaximum rise
30°Inclination
0.5Rated speed (m/s)
VVVF inverterControl system
4500 , 6750 , 9000Capacity (pers/hr)